u

Looma uimastamine, tapmine ja hukkamine

  • Looma tuleb säästa igasugustest välditavatest füüsilistest ja vaimsetest kannatustest tema uimastamiseelse liikumise piiramise ning uimastamise ja veretustamise või hukkamise ajal.
  • Looma tohib uimastada, kui sellele järgneb kohene veretustamine.
  • Vajaduse korral tuleb looma liikumist enne uimastamist piirata. Looma ei tohi ajada uimastamispaika ega tema pead fikseerida enne, kui uimastamist teostav isik on viivitamata valmis toimingu läbiviimiseks ning seejärel kohe ka looma veretustama.
  • Uimastatud looma ei tohi jätta uimastamispaika. Looma võib hukata või uimastada ja veretustada veterinaararst või asjakohase koolituse läbinud isik.
Põllumajandusloomade tapmise tingimused
Põllumajanduslooma võib tappa üksnes selleks tunnustatud ettevõttes (tapamaja).
Mujal võib tappa:
1) karuslooma, küülikut, kala ja lindu;
2) põllumajanduslooma juhul, kui loomseid saadusi kasutatakse oma tarbeks;
3) põllumajanduslooma loomatauditõrje seaduses ettenähtud juhtudel.
uPõllumajanduslooma tapamajja vedamisel, peale- ja mahalaadimisel, tapaeelsel pidamisel ja kohtlemisel tapamajas, uimastamisel ning tapmisel tuleb vältida talle valu ja kannatuste põhjustamist, mis ei ole hädavajalikud.

Nõuded uimastamist teostavatele isikutele

Uimastamist teostavad isikud peavad omama tunnistust kohase teoreetilise ja praktilise koolituse läbimise kohta. Teoreetiline ja praktiline koolitus peavad andma vajalikke teadmisi loomade anatoomiast, füsioloogiast ning loomaliigile omastest käitumisharjumustest ja loomakaitsenõuetest ning lisaks praktilisi oskusi uimastamise läbiviimiseks.


<< Tagasi / Järgmine leht >>